GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY SOUKROMÍ

Jako advokát poskytující právní služby či jako mediátor poskytující mediační služby jsem správcem Vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše osobní údaje zpracovávám zejména pro účely plnění povinností stanovených právními předpisy upravujícími výkon advokacie, zejména zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,  a předpisy vydanými Českou advokátní komorou, zejména povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klientů a povinnost při vedení advokátních spisů apod.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mne vysokou prioritou. Vaše osobní údaje využívám pouze k poskytování mých právních či mediačních služeb a dbám o jejich ochranu. Vaše osobní údaje zpracovávám pouze já, a to manuálně (v písemné podobě a elektronicky). 


KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Klienti

Pokud jste mými klienty, mohu v souvislosti s poskytováním mých služeb zpracovávat následující údaje:

  • identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, údaje o dokladech totožnosti;
  • kontaktní údaje - adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  • údaje týkající se Vašeho případu - zde se budou údaje lišit podle toho, v jaké věci Vás zastupuji nebo jakou právní službu Vám poskytuji, např. při sepisu smluv půjde o údaje o smluvních stranách a obsah smlouvy, při vymáhání pohledávek půjde o údaje týkající se těchto pohledávek včetně vašich dlužníků či věřitelů, v rodinných kauzách půjde o údaje týkající se Vaší rodiny včetně Vašich majetkových poměrů, v dědických věcech půjde o údaje týkající se zůstavitele, dalších dědiců a dědictví, v trestních věcech se bude jednat o údaje týkající se trestního řízení apod.
  • údaje o mediaci - údaje zapisované v průběhu mediace (to však pouze v případě pokračování mediačního řízení v jiný termín, v opačném případě tyto údaje okamžitě likviduju)
  • platební údaje- údaje v souvislosti s vyúčtováním mých služeb

Obchodní partneři

Pokud jste mým obchodním partnerem (dodavatel), zpracovávám o Vás následující osobní údaje:

  • Identifikační údaje - jméno, příjmení, IČO
  • Kontaktní údaje - sídlo , telefonní číslo či e-mailová adresa
  • Platební údaje - číslo Vašeho bankovního účtu
  • Smluvní údaje - údaje uvedené ve smlouvě, kterou jsem s Vámi uzavřela
  • Údaje o právech a právních nárocích, které máte vůči mně nebo které má vůči Vám

Návštěvníci webu

Pokud jste návštěvníky webu www.akmartinkova.cz, nezpracovávám o Vás žádné osobní údaje. Veškeré údaje v souvislosti s návštěvou mých webových stránek jsou anonymizovány a mám pouze přehled o obecné statistice návštěvnosti mých webových stránek.

PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu poskytování mých právních a mediačních služeb, tj. plnění smlouvy uzavřené mezi mnou a Vámi o poskytování právních služeb či o mediaci, a dále z důvodu plnění právní povinnosti stanovených právními předpisy (advokátní předpisy , daňové a účetní předpisy, předpisy v oblasti archivnictví).

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze já, a to manuálně (v písemné podobě a elektronicky). Osobní údaje o Vás a údaje o třetích osobách (Váš manžel, dlužník, společník) získávám výhradně od Vás. Údaje uvedené ve veřejných rejstřících (katastr nemovitostí či obchodní rejstřík) mohu získat i z těchto rejstříků.  

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po dobu nezbytnou, jak mi ukládají právní předpisy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány Vaší druhé smluvní straně či Vaší protistraně, případě jejich právním zástupcům. Dále jsou Vaše osobní údaje předávány orgánům veřejné správy, pokud mi tak ukládá zákon či v rámci správních, civilních či trestních řízení.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (či nikoliv), a pokud ano, tak právo získat přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Máte právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Máte právo na to, abych zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, a to pokud: (a) již nejsou Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; (b) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (c) Vaše osobní údaje jsou zpracovány protiprávně; nebo (d) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech: (a) budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit; (b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití; (c) Vaše osobní údaje již nebudu potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

S ohledem charakter poskytování mých služeb, kterým je výkon advokacie, vás upozorňuji, že některá z Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních mohou být omezena, a to s ohledem na mé povinnosti dle advokátních předpisů. 

Kontaktujte mě

Máte-li jakýkoliv dotaz či žádost ke zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte mne kontaktovat. 


JUDr. Barbora Martinková

Ev. č. ČAK: 17053

IČO: 051 755 26

Sídlo: Dolní 275, 565 01 Choceň

Pobočka: Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

E-mail: info@akmartinkova.cz

Telefon: +420 733 197 498

Facebook:

https://www.facebook.com/Advok%C3%A1tn%C3%AD-kancel%C3%A1%C5%99-JUDr-Barbora-Martinkov%C3%A1-113753060262476/