Správní právo 

V této agendě Vám mohu nabídnout zejména tyto právní služby: 

  •   Sepis  žalob a opravných prostředků proti rozhodnutí správního orgánu
  •   Ochrana proti nečinnosti správního orgánu
  •   Vyřízení živnostenských listů a jejich změn
  •   Imigrační a azylové právo 
  •   Daňová problematika 
  •   Zastupování ve správním řízení a soudnictví
  •   Zastupování v řízení o přestupcích a správních deliktů
  •   Zastupování v řízeních před orgány finanční správy