Mediace

Soudní řízení nemusí být jediným způsobem řešení sporů. Mediace je čím dál více využívanou alternativou, která může pomoci rychle vyřešit konflikty či různé životní situace. Může se jednat o konflikt v rodinných vztazích, na pracovišti, ve škole, mezi sousedy, obchodními partnery nebo může jít o majetkové vyrovnání či vyjednávání smluvních podmínek. 

Co je mediace?

Mediace je způsob mimosoudního řešení sporu, a to za pomoci třetí nestranné osoby - mediátora. Při mediaci není důležité, jak by se věc řešila dle zákona nebo jak by ji s největší pravděpodobností vyřešil soud. Důležití jsou pouze klienti a jejich pohled na spravedlivé řešení. 

Jaká je role mediátora?

Mediátor je pouhým prostředníkem při vyjednávání smíru, vnáší do sporu stran racionální a nezaujatý pohled, pomáhá účastníkům navazovat komunikaci a vést racionální diskusi. Mediátor účastníky nijak nehodnotí a nedává jim rady, jak by měli danou situaci vyřešit.  

Co je cílem mediace?

Cílem mediace je umožnit stranám vzájemně pochopit své chování a uvolnit jejich komunikaci. I samotný průběh mediace může mít pozitivní vliv na budoucí vztahy účastníků. V ideálním případě dojdou strany k uzavření dohody. 


Je mediace dobrovolná?

Mediaci si mohou strany zvolit dobrovolně nebo jim ji nařídí soud. Soud však může  nařídit pouze první setkání s mediátorem, nikoliv mediaci samotnou. Účastníci tedy zcela dobrovolně zahájí mediační řízení a kdykoliv v jejím průběhu mohou mediaci ukončit. 

Jak je to s mlčenlivostí?

Strany mediace i mediátor uzavírají před zahájením mediačního řízení písemnou dohodu, ve které se všichni zavážou k mlčenlivosti.  Zapsaný mediátor má povinnost mlčenlivosti ze zákona.

Pro koho je mediace vhodná?

Mediace je vhodná pro všechny, kteří upřednostňují smírným způsobem vyřešit jejich problém či spor. Nevadí, pokud účastníci nebyli doposud schopni  komunikovat nebo si ani neumí představit společné řešení.  

Kdo se mediace účastní?

Mediace je neveřejná a účastní se jí pouze strany sporu, případně jejich právní zástupci.    

Jak mediace končí?

Pokud dojdou strany k dohodě, bude obvykle sepsána písemná dohoda.

Jakou váhu má mediační dohoda?

Mediační dohoda je platná a vynutitelná i před soudy