NOVINKY


 

To je velmi svízelná, avšak častá situace. Prodávající s kupujícím uzavře kupní smlouvu a rovnou mu předá automobil včetně veškerých dokladů. Prodávající pak spoléhá na aktivitu kupujícího, který ale přepis nemusí z různých důvodů uskutečnit. Prodávající si neuvědomují, že i v tomto případě jsou za tento nezákonný stav odpovědni oni.

Daň z nabytí nemovitosti byla sice již zrušena, ale stále může při nabytí nemovitosti dojít k situaci, kdy je jedna strana povinna odvést daň. Veškeré tyto daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu (dále jen "zákon"). Pojďme se podívat, které situace to jsou.

Přestupky za porušení dopravních předpisů jsou upraveny v ust. § 125c a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se např. o řízení vozidla bez registrační značky, řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, překročení povolené rychlosti, telefonování za jízdy, svěření vozidla neznámé osobě, nedovolené...

Od 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon, který zavádí tzv. náhradní výživné. To je nová sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce za rodiče, který neplatí alimenty. Vyplacené náhradní výživné bude po dlužníkovi následně vymáhat sám Úřad práce.

Odpovědnost zaměstnance za škodu upravuje zákoník práce v § 250 a násl. Zákoník práce rozlišuje několik odpovědností zaměstnance za škodu. Podle jednotlivých typů určuje rozsah škody, za kterou zaměstnanec odpovídá. Za škodu odpovídá i zaměstnanec na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Oddlužení je způsob, jak se zbavit části svých dluhů. Díky oddlužení můžete splatit pouze část dluhů podle svých finančních možností.

V současné době je zejména v pracovních vztazích stále více skloňovaným pojmem tzv. home office. Jedná se přesně o to, co si pod anglickým souslovím většina z nás představuje - situaci, kdy zaměstnanec pracuje pro zaměstnavatele z pohodlí svého domova, to však samozřejmě za předpokladu, že mu to pracovní pozice umožňuje.

aneb sledování činnosti zaměstnanců ze strany zaměstnavatele nejen v období koronaviru (GDPR)

Zákazník může zájezd před jeho zahájením zrušit bez udání důvodu vždy. Rozdíl je však v tom, zda bude muset hradit tzv. odstupné (stornopoplatky). Nárok na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd náleží zákazníkovi pouze tehdy, pokud zájezd zruší z důvodu porušení smlouvy na straně cestovní kanceláře či z důvodu jiných objektivních překážek...