Předmanželská smlouva nebo-li modifikace SJM

01.10.2021

Občanský zákoník umožňuje smluvně upravit zákonný režim společného jmění manželů. Způsoby jsou různé.

Zákonný režim SJM znamená, že vše, co manželé nabydou po uzavření manželství bude patřit oběma manželům společně - až na určité výjimky (např. věci osobní potřeby nebo věci získané darem, dědictvím či prodejem z výlučného majetku jednoho z manželů). Do SJM tak patří například mzda obou manželů nebo zisk vyplacený ze společnosti, kde je společníkem jen jeden z manželů. Stejně tak sem patří i dluh jednoho z manželů vzniklý za trvání manželství. 

Pokud Vám tento režim SJM nevyhovuje, můžete jej změnit ještě před uzavřením manželství tzv. předmanželskou smlouvou nebo kdykoliv v průběhu manželství. Modifikační dohoda o SJM se však nesmí dotknout (již existujících) práv třetích osob, ledaže by se smlouvou tato osoba souhlasila. Takovou smlouvu je třeba uzavřít formou notářského zápisu.

Způsoby modifikace zákonného režimu SJM

Režim oddělených jmění - každý z manželů hospodaří se svým majetkem tak, jako by k uzavření manželství vůbec nedošlo. V případě, že manželé chtějí nabýt určitou věc společně, pak bude v podílovém spoluvlastnictví. Výhodou je, že majetek, ale i dluhy jsou oddělené. V případě, že smlouvu, jejímž předmětem je oddělené jmění, uzavřou snoubenci, pak SJM vůbec nevzniká. Pokud chtějí takový režim sjednat manželé, musejí nejdřív již vzniklé SJM vypořádat.

Režim rozšíření/zúžení SJM - v případě rozšíření či zúžení SJM si snoubenci či manželé určí, co má či nemá být součástí SJM nad zákonný rámec (např. nemovitost, kterou zdědí jen jeden z manželů vloží do SJM nebo obráceně nemovitost která je v SJM bude vyjmuta do vlastnictví pouze jednoho z manželů).

Režim vzniku SJM ke dni zániku manželství - režim je v průběhu manželství stejný jako při režimu odděleného jmění, ale k okamžiku zániku manželství se vypořádá jako kdyby po celou dobu SJM existovalo (v případě rozvodu se součástí SJM stane veškerý majetek včetně dluhů,). Výhodu to má v tom, že v průběhu manželství není třeba souhlasu druhého manžela k nakládání s majetkem, ale při rozvodu nepřijde "chudší" z manželů zkrátka.

Smluvená správa SJM

Smluvně si lze upravit i správu SJM, tzn. jakým způsobem může manžel s majetkem nakládat. Obecně totiž platí, že s běžným majetkem nakládá každý z manželů samostatně, ale při správě majetku větší hodnoty (např. nákup cennější věci nebo uzavření úvěrové smlouvy), je třeba souhlasu obou manželů. Bez tohoto souhlasu se může druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání.

Dluhy v SJM

Obecně platí, že za dluhy spadající do SJM odpovídají oba manželé společně. Vznikl-li tedy dluh jen jednomu z manželů za trvání společného jmění, může se věřitel uspokojit i z toho, co náleží do SJM. Pokud tedy jeden z manželů podniká nebo neumí hospodařit s penězi, lze modifikaci SJM jen doporučit. 

Aby byla smlouva o modifikaci SJM účinná i vůči budoucím věřitelům, je třeba tuto skutečnost zapsat do veřejného seznamu (obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) a ohledně věcí, které se nezapisují do veřejných seznamů, do Centrální evidence manželských smluv, kterou vede Notářská komora ČR.

Závěr

Manželé mají široké možnosti, jaký si zvolit režim společného jmění manželů.  Jaký konkrétní režim SJM bude vhodný pro Vaše manželství závisí jen na Vás. Vždy je třeba zvážit konkrétní ekonomickou situaci a zájmy obou manželů. 

JUDr. Barbora Martinková