Prodali jste automobil a kupující nepřepsal vozidlo v registru vozidel?

29.03.2023

To je velmi svízelná, avšak častá situace. Prodávající s kupujícím uzavře kupní smlouvu a rovnou mu předá automobil včetně veškerých dokladů. Prodávající pak spoléhá na aktivitu kupujícího, který ale přepis nemusí z různých důvodů uskutečnit. Prodávající si neuvědomují, že i v tomto případě jsou za tento nezákonný stav odpovědni oni.

Dle ust. § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, mají obě smluvní strany povinnost podat společnou žádost do 10 pracovních dnů od převodu vlastnického práva. Podle § 8 odst. 4 písm. a) téhož zákona je k žádosti o zápis změny třeba doložit příslušné dokumenty ( technický průkaz, osvědčení o registraci silničního vozidla, zelenou kartu a protokol o evidenční kontrole nikoli starší 30 dní).

Byť může být povinnost kupujícího stanovena ve smlouvě (a k tomu mu prodávající udělí plnou moc s úředně ověřeným podpisem), nemá prodávající vůči kupujícímu žádné efektivní "páky", jak ho k přepisu donutit. Prodávající může sice sám podat žádost o přepis v registru vozidel, ale pokud nemá požadované dokumenty (zejména protokol o evidenční kontrole a tzv. zelenou kartu), nemůže být jeho žádosti vyhověno. Správní orgán sice vyzve kupujícího, aby doložil potřebné doklady, ale pokud tento na výzvu nebude reagovat, musí být žádost prodávajícího zamítnuta.

Prodávající má pak sice několik možností, jak postupovat, ale soudnímu řízení se zřejmě nevyhne.

Řešení při nečinnosti kupujícího

Jednou z možností je odstoupit od smlouvy pro nesplnění povinnosti kupujícího přepsat vozidlo v registru vozidel a požadovat automobil zpět. To však často nebude postup, o který by prodávající stál.

Další možností je podat žalobu ohledně splnění povinnosti kupujícího podat žádost v registru vozidel, ale v případě, že tak kupující neučiní ani po rozhodnutí soudu, bude následovat ještě vykonávací řízení. Tento postup může být tedy zdlouhavý.

Nejčastějším řešením proto je podání žaloby na určení vlastnického práva k automobilu. Až s konečným rozhodnutím soudu, že vlastníkem automobilu je skutečně kupující, je možné opět podat žádost na příslušném úřadu o změnu vlastníka v registru vozidel. Tentokrát by už měl správní orgán žádosti vyhovět.

Byť je shora uvedený postup absurdní a pro prodávajícího velice zatěžující, posvětil tento postup i Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 114/20 ze dne 9.11.2021, kde argumentoval tím, že se jedná o důsledek toho, že prodávající "nejednal obezřetně a neobstaral si požadované doklady již před převodem vlastnického práva k vozidlu".

Odpovědnost za přestupek

Shora uvedená situace má ještě jeden aspekt, a to odpovědnost za přestupky a odpovědnost za pojištění vozidla.

Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně. Česká kancelář pojistitelů při uplatňování nároků dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, primárně vychází z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. Je na původním majiteli, aby prodej vozidla a změnu vlastníka doložil. Pokud má v ruce alespoň písemnou kupní smlouvu, pak by měla být situace vyřešena. Komplikace ale nastávají v případě, kdy tuto skutečnost nemá čím doložit.

Z čeho se však nelze vyvléci je přestupek prodávajícího spáchaný tím, že v zákonné lhůtě nedojde k přepisu vozidla v registru vozidel, za což hrozí pokuta až 50 000 Kč (v praxi se ukládá 1000 Kč, pokud prodávající prokáže svou aktivitu a nečinnost kupujícího). Další přestupky mohou být spáchány kupujícím při užívání automobilu, přičemž odpovědnost za tyto přestupky nese provozovatel vozidla – tedy prodávající. Zde už mohou být pokuty mnohem vyšší. Dobrá zpráva je, že Ústavní soud ve shora zmíněném nálezu apeloval na orgány veřejné moci, aby vyloučily případnou odpovědnost za přestupky v situaci, kdy dosavadní vlastník podá žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla podle § 8a zákona č. 56/2001 Sb.

Je dobré být obezřetný již při sepisu kupní smlouvy a v případě, že nevíte, jak kupní smlouvu správně sepsat, obrátit se na právníka. Předejdete tak případným problémům s přepisem vozidla. 

JUDr. Barbora Martinková

Sledujte mě na facebooku:

https://www.facebook.com/Advok%C3%A1tn%C3%AD-kancel%C3%A1%C5%99-JUDr-Barbora-Martinkov%C3%A1-113753060262476