Jaká se platí daň při nabytí  nemovitosti?

13.09.2022

Daň z nabytí nemovitosti byla sice již zrušena, ale stále může při nabytí nemovitosti dojít k situaci, kdy je jedna strana povinna odvést daň. Veškeré tyto daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu (dále jen "zákon"). Pojďme se podívat, které situace to jsou.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

V případě prodeje nemovitosti jde o tzv. příjem pro prodávajícího a tento je povinen podle zákona zdanit. Existují však důvody pro osvobození od daně.

Jedná se o následující situace:

  • Nemovitost vlastníte 5 resp. 10 let - pokud jste nemovitost nabyli po 1. lednu 2021 jste osvobozeni po 10 letech od jejího nabytí. Pokud prodáváte nemovitost, kterou jste nabyli před 1. lednem 2021, jste osvobozeni od daně z příjmu 5 let od jejího nabytí. Lhůta 5/10 let se v případě dědění zkracuje o dobu, co zůstavitel v přímé linii (či manžel/ka) prokazatelně vlastnil nemovitost.
  • Nemovitost vlastníte nejméně 2 roky a máte v ní bydliště - pokud v nemovitosti máte bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.
  • Použijete peníze z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby - pokud použijete prostředky na obstarání bytové potřeby do konce zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období (do konce následujícího roku), kdy jste peníze získali nebo použijete částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém jste tyto prostředky získali (předcházející rok). Tuto skutečnost musíte finančnímu úřadu vždy nahlásit, jinak o osvobození přijdete.

Sazba daně z příjmu je u fyzických osob 15 % a u právnických osob 19 % z prodejní ceny po odečtení výdajů. Výdajem je pořizovací cena nemovitosti (určená znalcem ke dni nabytí nemovitosti) a další prokazatelné náklady na opravy a zhodnocení nemovitosti a náklady související s prodejem (např. poplatky za právníka, realitní kancelář, posudky atd.).

Daň při nabytí nemovitosti darem

Obecně se při darování platí tzv. daň z příjmu, pokud hodnota daru přesáhne 15.000 Kč. Stejně tak i u nemovitostí. Základ daně se odvíjí od hodnoty nemovitosti určenou znaleckým posudkem. Výše darovací daně je shodná s daní z příjmu, tj. 15% u fyzických osob a 19% u právnických osob.

Některá darování jsou ale dle zákona (§ 10 odst. 3c) osvobozena. Záleží na tom, kdo vám nemovitost daruje. V případech osvobození od daně darovací není třeba znalecký posudek na ocenění hodnoty nemovitostí.

Osvobozeny jsou dary od:

  • příbuzného v linii přímé (např. z otce na syna, vnuka či opačně) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů
  • osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou (v praxi se vyžaduje tuto skutečnost prokázat např. svědky, doklady o platbách aj.)

Oznamovací povinnost Finančnímu úřadu

Daňové přiznání se v obou případech podává do 1.4. následujícího kalendářního roku od nabytí nemovitosti, tedy v rámci standardního daňového přiznání k dani z příjmu.

V případě nabytí nemovitosti darem (i v případě osvobození) v hodnotě vyšší než 5 milionů Kč, máte jako obdarovaný povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu.

Dědění nemovitosti

Dědická dan byla již zrušena, a tedy jakékoliv zděděné nemovitosti jsou od daně osvobozeny.

Při zdědění nemovitosti musíte ovšem počítat s poplatky u notáře, které se odvíjejí od hodnoty nemovitosti. Vyplatí se proto převod nemovitosti řešit ještě za života zůstavitele.

Stejně jako v případě daru, jestliže hodnota zděděné nemovitosti přesáhne 5 milionů Kč, vzniká povinnost tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.

Daň z nemovitosti

Pozor! Daň z nemovitosti se platí vždy. Jedná se o tzn. daň z vlastnictví, která se platí každý rok (do 31.5., případně do 30.11.). Daňové přiznání ovšem podáváte pouze jednou, a to do konce ledna počínaje následujícím rokem po nabytí nemovitosti.

JUDr. Barbora Martinková


Sledujte mě na facebooku:

https://www.facebook.com/Advok%C3%A1tn%C3%AD-kancel%C3%A1%C5%99-JUDr-Barbora-Martinkov%C3%A1-113753060262476