Náhradní výživné při neplacení výživného rodičem

12.07.2021

Od 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon, který zavádí tzv. náhradní výživné. To je nová sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce za rodiče, který neplatí alimenty. Vyplacené náhradní výživné bude po dlužníkovi následně vymáhat sám Úřad práce.

Podmínky pro náhradní výživné

Oprávněná osoba (zpravidla rodič dítěte) musí situaci sám aktivně řešit tím, že podá návrh na exekuci. Návrh lze vyplnit za pomoci pracovníka Úřadu práce. Toto pravidlo nemusí být uplatněno, pokud byla exekuce zastavena pro nemajetnost neplatící osoby v posledních 4 měsících před podáním žádosti anebo v průběhu řízení o nárok na tuto dávku.

Rozhodnutí o přiznání nároku bude vydáno nejpozději do 30 dnů od dodání všech potřebných dokumentů a vyplácí se zpětně za měsíc (první dávka bude vyplacena nejprve za ten kalendářní měsíc, v němž dojde k podání žádosti).

Rozhodné období

Rozhodným obdobím pro vyplacení výživného jsou vždy 4 měsíce. Po této době musí rodič opět doložit podmínky pro splnění nároku na úhradu výživného od státu. Výše náhradního výživného bude vypočtena na čtyři měsíce dopředu a při výpočtu se bude vycházet ze čtyř měsíců předcházejících. Náhradní výživné je možné pobírat maximálně 24 měsíců.

Výše náhradního výživného

Výživné se hradí ve výši stanovené soudem (ať již schválené dohody rodičů či autoritativním rozhodnutím soudu), maximálně však 3 000 Kč na jedno dítě. V případě, že bylo výživné uhrazeno jen částečně, bude státem vyplacen příslušný rozdíl.

Komu náhradní výživné náleží

Příjemcem je nezaopatřené dítě, tj. dítě do 18 let (které nevykonává výdělečnou činnost) nebo osoba do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje), nemůže se připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz nebo není schopna vykonávat výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Zpravidla také musí mít oprávněná osoba na území ČR bydliště.

Další možný postup při neplacení výživného

Neplacení výživného po dobu delší než 4 měsíce je trestným činem zanedbání povinné výživy dle ust. § 196 trestního zákoníku. Pokud tedy druhý rodič neplatí výživné déle než 4 měsíce, může na něj být podáno trestní oznámení. Za tento trestný čin lze uložit přiměřené omezení spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Při opakovaném dopouštění se tohoto trestného činu, může být uložen i trest odnětí svobody. Trestní řízení skončí, pokud dlužník výživné uhradí dříve, než soud prvního stupně počne vyhlašovat rozsudek.

JUDr. Barbora Martinková

Sledujte mě na facebooku:

https://www.facebook.com/Advok%C3%A1tn%C3%AD-kancel%C3%A1%C5%99-JUDr-Barbora-Martinkov%C3%A1-113753060262476