Osobní bankrot nebo-li oddlužení

23.02.2021

Oddlužení je způsob, jak se zbavit části svých dluhů. Díky oddlužení můžete splatit pouze část dluhů podle svých finančních možností

Zbytek dluhů vám bude za splnění určitých podmínek odpuštěn.

Podmínkou je, že se nacházíte v úpadku nebo hrozícím úpadku a zároveň jste schopni během tří nebo pěti let uhradit alespoň část svých dluhů. V úpadku jste, pokud dlužíte dvěma a více věřitelům a zároveň vaše závazky jsou více jak 30 dní po splatnosti a tyto závazky nejste schopni plnit. V hrozícím úpadku jste, pokud lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že nebudete schopni řádně a včas splnit podstatnou část vašich peněžitých závazků.

Dlužníkem může být fyzická osoba a právnická osoba, která není považována za podnikatele (např. nadace). Lze žádat i o společné oddlužení manželů. V případě OSVČ je možné oddlužení, pokud jsou dluhy spotřebitelského charakteru nebo v případě dluhů z podnikání se souhlasem věřitele či se musí jednat o zajištěné pohledávky nebo musí jít o pohledávku, která nebyla uhrazena ani po předchozím insolvenčním řízení.

Konkrétní podmínky oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Výhody oddlužení

  • zaplatíte pouze poměrnou část svých dluhů
  • dluhy se vám spojí do jednoho společného závazku
  • zůstane vám zákonem garantovaná část příjmů
  • věřitel na vás již nemůže podat žalobu k soudu a nemohou na vás ani exekutoři
  • po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou insolvenčního soudu  

Formy oddlužení

Pro řízení, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto v roce 2021, existují tyto formy oddlužení:

     1.     Plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Dlužník je povinen měsíčně odvádět určenou část příjmů nezajištěným věřitelů. Zajištěný věřitel se uspokojí z předmětu zajištění. Minimální měsíční částka je nyní ve výši cca 2 200 Kč. Započítají se sem i dary, dědictví či jiné mimořádné příjmy.

Oddlužení splníte, pokud během 3 let zaplatíte nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů nebo pokud během 5- ti let vynaložíte veškeré úsilí, které je možno spravedlivě požadovat, abyste zaplatili pohledávky věřitelů. Pokud po 5-ti letech splatíte minimálně 30% pohledávek, soud již nebude zkoumat "vynaložení veškerého úsilí". V opačném případě bude o splnění oddlužení rozhodovat soud. Starobní důchodci a invalidní důchodci (druhého a třetího stupně) nebo osoby, kterým vznikly minimálně dvě třetiny jejich dluhů před 18. narozeninami, mají zkrácenou lhůtu v délce 3 let. V této lhůtě nemají pevně stanovenou částku pro úhradu svých dluhů.

Pozn. V průběhu roku 2021 by měla nabýt účinnosti novela, která přináší zkrácení délky oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky, a to pro všechna řízení, která budou zahájena po účinnosti zákona.

Součástí této formy oddlužení je dále prodej majetku dlužníka. Zakázán je prodej obvyklého vybavení domácnosti. Tyto předměty lze prodat jen v případě, kdy jejich cena výrazně přesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.

      2.     Zpeněžení majetkové podstaty 

Zpeněžení majetkové podstaty znamená prodej  majetku dlužníka. Po schválení tohoto způsobu oddlužení má dispoziční oprávnění k vašemu majetku insolvenční správce, který realizuje zpeněžení i samotné oddlužení. Zpeněžení se děje zejména veřejnou dražbou, prodejem věcí nebo prodejem mimo dražbu. V tomto případě není chráněno vaše obydlí. Zajištěný věřitel má navíc právo dát pokyn ke zpeněžení i takového obydlí, které by jinak kvůli své hodnotě chráněno bylo.

Postup pro podání žádosti o oddlužení

Návrh na povolení oddlužení nemůže dlužník podat sám, ale pouze prostřednictvím zákonem stanovených osob, např. advokátem, notářem či insolvenčním správcem. Výše odměny za sepsání insolvenčního návrhu nemůže překročit 4 000 Kč, resp. 6 000 Kč v případě oddlužení manželů.

Návrh musí mj. obsahovat popis dluhů, včetně údajů věřitele, jak dané dluhy vznikly, kolik bylo uhrazeno apod. Není potřeba uvádět všechny věřitele, stačí uvést cca 3 věřitele. Součástí návrhu na oddlužení jsou i informace o minulých i budoucích příjmech dlužníka.

Povolení oddlužení soudem je první zásadní rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že návrh na povolení oddlužení splňuje zákonné podmínky. Věřitelé mají od vydání rozhodnutí lhůtu 2 měsíce pro podání přihlášky pohledávky. Kdo se nestihne přihlásit, nemůže svoji pohledávku vůči dlužníkovi uplatňovat.

Následuje přezkumné jednání, kde dojde k tzv. přezkumu přihlášených pohledávek, tj. určení, které pohledávky jsou po právu a které nikoliv. Po přezkumném jednání, vydá soud rozhodnutí o schválení oddlužení. Tím soud potvrdí, že splňujete nejen formální podmínky pro oddlužení, ale že máte dostatek financí na úhradu části dluhů a že nesledujete nepoctivý záměr apod.

Po splnění podmínek oddlužení, vydá soud usnesení, kterým dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení ,v rozsahu, v jakém nebyly uspokojeny. Osvobození podle věty první se nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

Vliv koronavirové situace na již povolené oddlužení

Insolvenční soud nemůže zrušit povolené oddlužení pro nesplnění podmínek, pokud bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka do 31.5. 2019. To však za podmínky, že nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii. Zároveň lze v těchto případech požádat o snížení splátek bez omezení - platí po dobu 12 měsíců od skončení mimořádných opatření kvůli koronaviru. 

           JUDr. Barbora Martinková


Sledujte mě na facebooku:

https://www.facebook.com/Advok%C3%A1tn%C3%AD-kancel%C3%A1%C5%99-JUDr-Barbora-Martinkov%C3%A1-113753060262476