Sankce za dopravní přestupky

15.07.2022

Přestupky za porušení dopravních předpisů jsou upraveny v ust. § 125c a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se např. o řízení vozidla bez registrační značky, řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, překročení povolené rychlosti, telefonování za jízdy, svěření vozidla neznámé osobě, nedovolené předjíždění apod.

Přestupků se může dopustit fyzická osoba, právnická osoba či podnikající fyzická osoba.

Obecně se za dopravní přestupky ukládají pokuty od 1.000 Kč - 50.000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel od 1 měsíce do 2 let. Právě zákaz činnosti bývá mnohdy nepříjemným důsledkem za spáchaný přestupek, který nelze "odpustit". Uložení tohoto trestu je u některých přestupků (např. alkohol, větší překročení rychlosti, zákaz předjíždění aj.) totiž obligatorní.

Alkohol za volantem (či při jízdě na kole)

Za alkohol hrozí ve správním řízení pokuta od 2.500 - 20.000 Kč a zákaz řízení na 6 - 12 měsíců. Dále je při hodnotě nad 0,3 promile přičítáno 7 bodů (do 0,3 promile bez bodů).

Pokud bude naměřená hodnota vyšší než 1 promile alkoholu, pak se řidič dopustí trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na 1 rok nebo peněžitý trest či trest zákazu činnosti. Automaticky se také přidělí 7 bodů.

Pokud odmítnete dechovou zkoušku či lékařské vyšetření, hrozí Vám pokuta od 25.000 - 50.000 Kč a zákaz řízení od 1 - 2 let. Tedy trest za odmítnutí lékařského odběru je vyšší než za řízení pod vlivem alkoholu, pokud je hodnota alkoholu v krvi do jednoho promile.

Orientační dechová zkouška je zpravidla součástí jakékoliv silniční kontroly a provést se musí vždy dvakrát, a to s minimálně pětiminutovým rozestupem a s výsledkem, který se nesmí lišit o více než 10 %. Od naměřené hodnoty se odečítá 0,24 promile (jedná se o fyziologickou hladinu alkoholu v krvi). Výsledek 0,24 promile se tedy považuje za negativní.

Dechová zkouška provedená digitálním analyzátorem dechu je dostatečným důkazem o přítomnosti alkoholu v krvi, odborné lékařské vyšetření není tedy nutné provádět. Pokud se použije tzv. trubička a výsledek bude pozitivní, je řidič povinen se podrobit odběru krve u lékaře.

Ale pozor ! Policejní testery mohou vykazovat chyby. Pokud si tedy jste jisti, že jste alkohol nepožili či jste jej požili v menší míře (nebo pokud chcete oddálit testování), trvejte na odborném lékařském vyšetření.

Překročení rychlosti

Překročení rychlosti na území ČR je rozděleno do 4 kategorií a dále se rozlišuje, zda k němu došlo v obci či mimo obec. Pokuta se pohybuje od 1.000 Kč do 10.000 Kč. Za překročení rychlosti do 5km/h (a do 10km/h mimo obec) se žádné body nepřičítají, nad tuto rychlost se přičítá 2 - 5 bodů. V případě překročení rychlosti o více než 40 km/h (a o 50 km/h mimo obec) se automaticky ukládá zákaz řízení od 6 - 12 měsíců.

Odpovědnost provozovatele vozidla

Provozovatel vozidla nese obecnou odpovědnost za přestupek spáchaný jeho vozidlem. Je sice stále možné odvolat se na tzv. osobu blízkou, ale v takovém případě bude odpovědný sám provozovatel vozidla (výhoda je, že se nikomu nepřičítají body). To je ovšem možné pouze, pokud nebylo vozidlo zastaveno přímo PČR. Pokuta se pak stanoví podle rozmezí pokuty za spáchaný přestupek.

Spáchání více přestupků

Pokud spácháte více přestupků (ať již stejného či jiného druhu), bude Vám uložen jeden společný trest podle přestupku, který je nejpřísněji trestaný. Pokud budete trestání za dva stejné přestupky (2x zakázané parkování), bude Vám tedy uložena "pouze jedna" sankce. Správní orgán však může za spáchání více přestupků navýšit horní hranici sazby pokuty až o polovinu. Pokud nebudou přestupky projednány v jednom společném řízení a je-li prvně uložený trest dostatečný, lze od uložení dalších trestů tzv. upustit.

Promlčení

Promlčení přestupku znamená, že po uplynutí určité doby není možné přestupek projednávat a uložit za něj sankci. Obecná doba promlčení je od spáchání přestupku 1 rok, u závažnějších přestupků je tato doba 3 roky (jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč.). Pokud nebude v této době zahájeno správní či trestní řízení, nebudete za spáchaný přestupek sankcionováni. Neznamená to ale (jak tomu bylo v minulosti), že do této doby musí být vydáno rozhodnutí o přestupku. Postačí pokud bude pouze zahájeno příslušné řízení. Sankci se tedy nevyhnete tím, že budete mařit vyšetřování, nepřebírat korespondenci aj.

Prominutí poloviny trestu

Od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby upustit, jestliže pachatel způsobem svého života prokázal, že jeho další výkon není potřebný. O takové prominutí je třeba podat žádost u příslušného správního orgánu.

Jak se bránit proti postupu PČR

Pokud víte, že jste z přestupku neprávem nařčeni, trvejte na projednání ve správním řízení. V takovém případě pak doporučuji nechat se zastoupit advokátem. Správní orgán totiž vychází z výslechu policistů a pokud budou tvrdit něco jiného než vy, zpravidla bude správní orgán věřit jim. Dobrý advokát si však poradí i s takovou situací.

JUDr. Barbora Martinková

Zde najdete přehlednou tabulku pokut a trestných bodů:

https://www.cebia.cz/pruvodce/bodovy-system-a-pokuty